Trả nợ tình xa, ai trả gift tax đây ta

Hồi xưa, khi còn mơ mơ màng màng, minh cứ nghỉ minh nhân được tiền, nhà thì người nhận phải trả. Hóa ra, bên Mỹ không phải vây. Kỳ nha 🙂. Mình thấy câu hỏi này cứ lập đi, lập lại trên các diễn đàn bất đông sản, tài chánh … Thôi chiều nay quỡn viết vài đòng chia xẻ cùng các bạn.

Cái này dành cho người tặng chứ không phải người nhận. Người cho/tăng (donor) sẻ phải trả gift tax, chư không phải là ngươi nhận (donee)

Mình sẻ nói chung chung, chi tiết bạn nên hỏi người khai thuế. Mỗi năm, IRS có một limit dành cho gift tax, cho 2021 là 16K. Khi bạn cho ai đó dưới 16K trong 1 năm, thì khỏe re, không cần trả đồng nào cả.

Giả sử tiền nhiều quá, cần phải tặng bớt, sô tiền trên 16K đến 11.7 M, thi bạn cũng không cân đóng thuế. Tổng cộng bạn có thể tặng cho ai đó dưới 11.7M cho cả một đời người không cần đóng thuế.

Đó là Federal Gift Tax. Còn tiểu bang thì sao ? Câu trả lời là nếu bạn sống ở California, Florida và Texas, thì cũng khỏi trả nợ tình xa.

Nếu bạn có nhận tiền từ Viêt Nam, dưới 100K thì bạn không cần báo cáo IRS, trên 100K thì cần điền form 3520 https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-3520. Bạn sẻ không cần đóng thuế, chí cần báo cáo cho IRS

Ai có biếu quà gì thì cứ biếu mình, minh sẻ lo phần thuế cho. Nhớ gọi 1-800-FREE-GIFT-TAX

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/