Chuyến Orlando 7/21 – Đầu Tư AirBnb

Thanks Anh Minh Trinh đã quay những thước film này.

Kết quả:  Hai bạn đã mua được nhà AirBnb để đầu tư, lấy nhà vào trung tuần tháng 8. Một loạt offer đang pending chưa biết đuoc hay không.

Leave A Comment

https://www.sweetvacationrentals.com/